flextubo hydroliek
Home|Wie zijn wij|Voorwaarden|Informatie|Contact|Catalogus


Zoeken:
zoeken


Hydroliek flextubo

Producten
Hydrauliek Hydrauliek

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Kruitbosch & de Weerd Flextubo BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Deventer onder nummer 08095961

 


1.          Toepasselijkheid

 

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten,  handelingen en rechtshandelingen van K&W Flextubo BV (hierna te noemen “verkoper”) aan, met c.q. jegens derden.

 

1.2   De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de wederpartij (nader te noemen “koper”) is uitgesloten, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

 

2.         Aanbiedingen

 

2.1    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 

2.2   Bij een order van de koper komt een overeenkomst slechts tot stand indien en voor zover wij deze schriftelijk aanvaarden of door ons uitvoering aan de order wordt gegeven.

 

2.3   Mondelinge toezeggingen en afspraken met ondergeschikten van verkoper zijn niet verbindend dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

2.4   Indien wij op verzoek enige prestatie verrichten voordat volledige overereenstemming is bereikt over prijs en betalingscondities, zal koper ons daarvoor betalen conform de dan bij ons geldende tarieven en condities.

 

2.5    Onze opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan maar wij kunnen er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Eerst wanneer koper aantoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van onze opgaven of van tekeningen, foto’s, modellen of andere afbeeldingen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slecht voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

 

3.         Prijzen

 

3.1    Al onze prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn en zijn exclusief omzetbelasting, emballage en transportkosten.

 

3.2   Prijsverhogingen, voortvloeiend uit heffingen of lasten van overheidswege,

       loonsverhogingen dan wel prijsstijgingen, die na het tot stand komen van

       een overeenkomst van kracht zijn geworden, kunnen aan de koper worden 

       doorberekend. De koper is gerechtigd om, indien er prijsverhoging als hier

       bedoeld wordt toegepast, de koopovereenkomst voor zover nog niet uitgevoerd,

       te annuleren, mits hij daarvan schriftelijk binnen tien dagen na ontvangst van de

       kennisgeving van de prijsverhoging, bericht geeft.

 

 

4.         Adviezen, ontwerpen, intellectuele eigendom

 

4.1   Verkoper mag afgaan op de door koper verstrekte gegevens, tekeningen, berekeningen enzovoorts alsook op de functionele geschiktheid van de door koper voorgeschreven materialen.

 

4.2    In geval van advisering, het ontwerpen of tekenen  van een nieuw installatiesysteem dan wel van een uitbreiding van een bestaand installatiesysteem, wordt de werking van het systeem niet door verkoper gegarandeerd.

 

4.3    Verkoper behoud de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, enzovoorts, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen en ongeacht of voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

 

Het is koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming genoemde zaken te vermenigvuldigen, na te maken of aan derden over te dragen, al dan niet in kopievorm.

 

4.4   De koper vrijwaart de verkoper voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van, door of namens koper verstrekte tekeningen, modellen, berekeningen, monsters, enzovoorts.

 

5.         Levering

 

5.1   Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

Als plaats van levering geldt die van het door ons gebruikte magazijn, tenzij anders overeengekomen.

5.2   Indien koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld verzending per express of per bijzonder transport, of indien een speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden (extra) kosten aan koper in rekening gebracht.

 

5.3   De door verkoper te leveren zaken reizen ten alle tijde voor rekening en risico van koper.

 

5.4   Wij zijn gerechtigd in gedeelten te leveren. In zo’n geval kan elk gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.

 

5.5   Mocht koper de zaken niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder in gebreke stelling in verzuim zijn. Verkoper is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan danwel de overeenkomst te ontbinden  en schadevergoeding te vorderen.

 

5.6   Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft koper geen recht op enige schadevergoeding. Koper heeft evenmin recht op ontbinding tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

 

6.         Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 

6.1   Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

 

6.2  Onder omstandigheden die niet door verkoper te verwachten waren en die buiten

       zijn invloedsfeer liggen, worden onder andere (doch daartoe niet beperkt)

       verstaan: de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers niet of niet

       tijdig voldoen aan hun verplichtingen; belemmerende weersgesteldheid,

       natuurgeweld, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan

       van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en

       import- of handelsbeperkingen.

 

6.2   Voor zover nakoming blijvend onmogelijk is dan  wel een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd, is verkoper niet bevoegd tot opschorting. Koper kan dan een beroep doen op ontbinding van de overeenkomst voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

 

7.         Betaling

 

7.1    Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum . Bij

        betaling binnen dertig dagen na factuurdatum mag de door ons in rekening

        gebrachte kredietbeperking in mindering worden gebracht. Bij betaling binnen

        acht dagen na factuurdatum, tenzij ander vermeld in de offerte of op de factuur,

        mag twee procent van het netto factuurbedrag exclusief BTW en eventueel in 

        rekening gebrachte kredietbeperking als korting voor contante betaling in

        mindering worden gebracht. 

 

7.2    Koper is niet gerechtigd tot enige korting, inhouding of verrekening.

 

7.3    Bij niet tijdige betaling is koper een rente verschuldigd van 1% per maand voor 

        iedere maand of gedeelte daarvan.

 

7.4   Bij niet tijdige betaling is koper buiten- gerechtelijke incassokosten verschuldigd, zulks op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

7.5   Wij zijn gerechtigd van de koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt. Tevens zijn wij gerechtigd onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht ons alle hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden.

 

8.         Retourzendingen

 

8.1   Zaken kunnen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke overeenstemming worden teruggenomen. Alle retourzendingen dienen ons franco en voor risico van de afzender te worden toegezonden. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een opgaaf van het factuurnummer(s) waarmee deze door ons zijn geleverd.

 

8.2   Bij retourzending van conform de bestelling geleverde producten behouden wij ons het recht voor een aftrek van 10% administratie- kosten toe te passen alvorens de waarde te crediteren. Dergelijke retourzendingen worden slechts bij franco toezending geaccepteerd.

 

9.         Reclames

 

9.1   Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen als hij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk en onder opgave van redenen bij ons heeft gereclameerd.

 

9.2   Teruggave door ons van reeds geleverde zaken geschiedt slechts met in achtneming van artikel 8.2.

 

10.      Garantie en aansprakelijkheid

 

10.1  Wij staan er jegens de koper voor in dat gedurende twaalf maanden na aflevering de zaken naar behoren functioneren, mits deze normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van deze zaken geldende instructies en andere garantievoorschriften van fabrikanten / leveranciers stipt en volledig zijn nageleefd.

 

10.2 Indien wij zaken aan koper afleveren, welke wij van toeleveranciers hebben verkregen, zijn wij nimmer tot een langer durende of verdergaande garantie ten opzichte van koper gehouden dan waarop wij ten opzichte van onze toeleverancier aanspraak kunnen maken. Wordt onze aanspraak jegens toeleverancier niet door laatstgenoemde gehonoreerd, dan zijn wij jegens koper ook niet aansprakelijk.

 

10.3 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is gereclameerd en aan ons genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet behoorlijk functioneren, hebben wij de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken zaken, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de betreffende zaken te crediteren nadat retournering van de ondeugdelijk gebleken zaken heeft plaatsgevonden.

 

10.4 Door ons wordt iedere aansprakelijkheid voor schade, waaronder gevolgschade dan wel schade aan derden, uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het betreffende product exclusief BTW.

 

11.      Eigendomsvoorbehoud

 

11.1 Na levering blijft verkoper eigenaar van geleverde zaken zolang koper enig bedrag uit een ten tijde van de levering bestaande overeenkomst tussen partijen (nog) niet heeft betaald, waaronder vorderingen ten gevolge van niet nakoming, niets uitgezonderd.

 

11.2 Voordat de eigendom van de zaken op de koper is overgegaan, is deze niet bevoegd de zaken te vervreemden of te verpanden en/of te bezwaren, ook niet indien dit tot de normale bedrijfsvoering van koper behoort.

 

11.3 Koper machtigt ons onherroepelijk de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling.

 

11.4 Als verkoper geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan verkoper te verpanden.

 

12.      Ontbinding

 

12.1 Als koper de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van verkoper en verkoper hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden.

Verkoper heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogenschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

13.      Toepasselijk recht en forumkeuze

 

13.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

 

13.2 Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

13.3 De Rechtbank te Zwolle neemt kennis van alle geschillen tussen partijen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

Verkoper mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inloggen klanten
Debiteurnummer:
Wachtwoord:
inloggen klanten
Inloggegevens vergeten?


online bestellen
Aantal artikelen
0
naar kassa     naar kassa
Quad
Website by: HeuvelmanMedia